Rørføring og brandskabe

Nybyggeri

Bygningsreglementet kræver at slangevinder kan benyttes til brandbekæmpelse i 30 minutter, dvs. installationen skal sikre det fornødne vandtryk til slangevinden i dette tidsrum.

Dersom installationen udføres i stålrør er dette krav ikke problematisk. Hvis derimod dele af installationen udføres i f.eks. Alupex rør kan det være påkrævet at brandisolere disse for at installationen kan leve op til dette krav.

Endvidere skal der træffes særlige foranstaltninger for at anvende et læksikringssystem i en installation, der omfatter brandskabe, hvilket medfører yderligere elektriske installationsarbejder. Det nødvendige omfang af disse foranstaltninger fastsættes af det stedlige beredskab.

For at imødegå beredskabets krav om brandisolering og ekstra installationsarbejder kan vand til slangevinder fremføres i en separat (rustfri) stålrørsinstallation som afgrener fra den almindelige brugsvandsinstallation umiddelbart indenfor vandstikket.
Herefter kan brugsvandsinstallationen udføres i de foretrukne materialer uden brandisolering; dog vil der kunne rejses krav om afspærring af brugsvandsinstallationen ved brandmelding dersom gennembrænding af dennes rør kan medføre utilstrækkeligt vandtryk ved slangevinder. rørdiagram sep. slv

Ovenstående figur viser læksikring af en brugsvandsinstallation med separat forsyning til slangevinder. Den almindelige brugsvandsinstallation er udrustet med flowmåler og afspærringsventil koblet til læksikringens flowcomputer, som således kan afspærre ved lækage uden at påvirke slangevinderne. Denne konfiguration er præaccepteret for sikring af forsyning til slangevinder hvor den generelle brugsvandsinstallation indeholder ikke-brandisolerede plastrør jfr. afsnit 6.5.3.4 i denne vejledning (PDF fil).

Endvidere kan læksikringen måle vandstrømmen i afgreningen til slangevinder, og således melde om disses ibrugtagning samt - hvis påkrævet - afspærre den almindelige brugsvandsinstallation når slangevinder benyttes.
Dersom slangevinder rutinemæssigt benyttes til andet formål end brandbekæmpelse vil det dog være hensigtsmæssigt i stedet at lade afspærring af den almindelige brugsvandsinstallation foregå ved et egentligt brandmeldesignal fra ABA.

Renovering

Ved renovering gælder de samme overvejelser som ved nybyggeri; dog kan frihedsgraden være anseligt mindre i henseende til udformning af rørinstallationen.

Det er derfor almindeligt ved renoveringsprojekter at brandskabene kommer til at indgå som led i den almindelige brugsvandsinstallation.

Ved renovering skal man således i særlig grad være opmærksom på, om anvendelsen af Alupex rør kompromitterer installationens brandsikkerhed idet et beredskabkrav om efterfølgende brandisolering kan medføre betragtelige meromkostninger.

rørdiagram slv i inst

Ovenstående figur viser læksikring af en brugsvandsinstallation indeholdende brandskabe. Det bemærkes at læksikringens afspærringsventil er forsynet med betegnelsen SRNO, hvilket betyder at ventilaktuatoren ved netspændingsafbrydelse tvinger afspærringsventilen i åben stilling. Endvidere bemærkes at flowcomputeren er tilsluttet en sikkerhedssløjfe, dvs. et elektrisk kredsløb som, hvis dette brydes, tvinger flowcomputeren til at åbne afspærringsventilen.
Afhængig af det stedlige beredskabs krav dertil kan sikkerhedssløjfen omfatte lågekontakter i brandskabene, brandmelding fra ABA central, eller signal 'indbrudsalarm udkoblet' (i nogle tilfælde 'indbrudsalarm udkoblet eller aktiveret') fra AIA central.
Sikkerhedssløjfen skal udføres i brand- og funktionssikkert kabel i.h.t. IEC60331.