Strategier for brugsvandssikring

Afhængig af en bygnings tekniske udrustning kan man lægge en strategi for den brandtekniske styring af læksikringens tvangsåbnefunktion efter et ønske om f.eks. maksimal sikkerhed eller minimale etableringsomkostninger. Man skal dog altid holde sig for øje at beredskabet kan stille krav udover hvad den valgte strategi tilsiger.

Indbygning af lågekontakter i brandskabene giver den mest direkte indikation af forestående ibrugtagning; dog vil denne løsning ofte være omkostningstung grundet et omfattende kabelinstallationsarbejde.
Det kan derfor undertiden synes fordelagtigt i stedet at investere i forbedring eller installation af ABA og/eller AIA anlæg, og derpå omlægge strategien.

Det skal i denne forbindelse bemærkes at tilstedeværelsen af AIA signal, der kan indikere bygningens anvendelsesstatus, i travle bygninger vil være en forudsætning for opnåelse af et antageligt læksikringsniveau.

Niveau Karakteristik Kilde til tvangsåbning
Strømsvigt Lågekontakt ABA AIA
1 Højeste sikkerhed.
AIA styrer kun følsomhed
(ikke brandteknisk)
x x x (x)
2 Høj sikkerhed.
AIA styrer kun følsomhed
(ikke brandteknisk)
x x (x)
3 Røgfølsom ABA.
AIA styrer kun følsomhed
(ikke brandteknisk)
x x (x)
4 Ikke-røgfølsom ABA.
AIA tvangsåbner:
kun afspærring v/tom bygning
x x x
5 Ingen ABA.
AIA tvangsåbner:
kun afspærring v/tom bygning
x x

Beredskabet skal holde sig for øje at en ansøgning om godkendelse er udarbejdet med baggrund i bygningens anvendelse, og at krav til foranstaltninger udover de i ansøgningen anførte kan gøre læksikringen nytteløs.

Hvis der for eksempel for et travlt universitetsinstitut med døgnaktivitet er ansøgt om godkendelse af en strategi i niveau 1 eller 2, hvor ibrugtagning af brandskab umiddelbart tvangsåbner ventilen, vil et myndighedskrav om (overflødig) tvangsåbning via AIA gøre læksikringssystemet nytteløst, da dette på grund af bygningens permanente anvendelse aldrig vil kunne gribe ind overfor lækage. En sådan situation er hverken bygherren eller forsikringsselskabet tjent med.

Bemærkninger

Niveau 1: Forbindelse til ABA er redundant.

Niveau 3: Samtlige brandskabe skal befinde sig indenfor ABA overvågningszonen for at denne strategi kan bringes i anvendelse, og ABA skal være røgfølsom. ABA signal skal føres i brand- og funktionssikkert kabel.

Niveau 4: Samtlige brandskabe skal befinde sig indenfor AIA dækningszonen for at denne strategi kan bringes i anvendelse. Da AIA signal anvendes til tvangsåbning skal dette føres i brand- og funktionssikkert kabel.
Forbindelse til ABA er redundant.

Dersom visse brandskabe ikke er omfattet af AIA zonen kan beredskabet vurdere, hvorvidt ABA dækningen for disse er sådan at arrangementet alligevel kan godkendes (niveau 3/4 mix strategi).

Niveau 5: Samtlige brandskabe skal befinde sig indenfor AIA dækningszonen for at denne strategi kan bringes i anvendelse. Da AIA signal anvendes til tvangsåbning skal dette føres i brand- og funktionssikkert kabel.