Læksikring og buffertanke

 

En buffertank indeholder som navnet antyder en buffer af væske som agerer stødpude for et varierende forbrug. Efterfyldning vil oftest ske med et begrænset, tilnærmelsesvis konstant flow over en varierende tid.
Typisk vil regulering af efterfyldningen bero på niveaumåling, med et setpunkt for påbegyndelse af efterfyldning og et setpunkt for afslutning af efterfyldning (hysterese).

Buffertanken aggregerer flere små aftapninger af varierende flow og varighed på afgangssiden til færre, længerevarende påfyldninger med næsten konstant flow på tilgangssiden. Påfyldningen gentages efter behov med intervaller bestemt af aftapningen.

Flowet på tilgangssiden indeholder derfor langt mindre information om forbrugets karakter end flowet på afgangssiden, og kan i realiteten ikke anvendes til læksikring af rørinstallationen på afgangssiden; kun til sikring imod brud på buffertanken.

Hvor der anvendes buffertank i en vandinstallation bør et læksikringsanlæg anbringes på dennes afgangsside.

Såfremt afgangssiden er udført med cirkulation af mediet må der sikres med et anlæg, der måler flow i såvel fremløbs- som cirkulationsledninger og som aritmetisk beregner aftapningen fra installationen. Kontakt DanTaets salgsafdeling for detaljer.

Mange buffertanke er udført således spædevand (og evt. returvand fra cirkulation) lukkes ud 'i fri luft' over tankens vandspejl. Flowmålere skal imidlertid være helfyldte og have et antageligt modtryk ved deres udgangsport for at måle korrekt.

Ved indbygning af flowmålere omkring buffertanke vil det således oftest være nødvendigt at lave en 'vandlås' i rørføringen for at sikre, flowmåleren altid er helfyldt, og indbygge en forsnævring efter flowmålerens udgangsport som qua flowet danner et modtryk ved denne.

Alternativt kan tanken modificeres, således spædevand (og returvand) føres til tankens bund og udledes under vandspejl. Herved vil rør og målere være helfyldte.

Dersom en flowmåler anbringes i buffertankens tilgang (efterfyldning) skal denne anbringes således tankens reguleringsventil for indtag sidder imellem flowmåleren og tanken.