Banebrydende teknologier

DanTaet har med erfaringerne fra 30 år i branchen opbygget en know-how som omsættes til nye teknologier, hvoraf flere patenteres. Et par centrale teknologier er de følgende:


Fjernvarmesystemer

OptiTight®


OptiTight® er en metode til detektering af lækager så små som flowmålernes mindste visning - og mindre endnu (sivning).
Målingen foregår under ensidsig afspærring af først returløb, siden fremløb, idet der måles i den gren, der er åben til forsyningssiden.

Dersom målingerne viser et flow, der efter nogen tid ikke aftager, men pågår konstant er der konstateret en udsivning. Denne kan være synlig, eller skjult, f.eks. mellem primær og sekundær i en varmtvandsbeholder.
OptiTight® er størrelseordener mere følsom end den bedste differensflowovervågning.

optitight
Den skrå linie angiver detektionstærskelen som funktion af flowet for en typisk DanTaet differensflow overvågning.
Den vandrette linie, der adskiller grøn og rød baggrund angiver detektionstærskelen for DanTaet OptiTight®.
Kun udsivninger svarende til det røde felt under den vandrette linie detekteres ikke. Udsivninger svarende til det grønne felt imellem de to linier detekteres af sivningsovervågningern, medens udslip svarende til det grønne felt over den skrå linie detekteres af differensflow overvågningen.

Grafen ovenfor illustrerer hvorledes en gængs differensflow overvågning tillader et anselig udslip (det røde felt).

OptiTight® teknologien er patenteret af DanTaet. Ingen andre tilbyder en sådan følsomhed.

ALOHA®


ALOHA® er en mekanisme til håndtering af luftlommers passage gennem flowmålerne.
Når en luftlomme passerer en ultralydsmåler kan dennes lydreflekterende spejle blive blottet, hvorved måleren bliver ude af stand til at registrere et flow. Dette medfører at visningen i den ene gren kan blive nul medens den anden gren viser et flow. En sådan tilstand vil i løbet af kort tid medføre at differensflowovervågningen melder alarm.
ALOHA® erkender denne tilstand, og reagerer med at forøge fejlkriteret et antal gange, hvorved alarmmeldingen forsinkes, således der gives tid til luftlommen at passere måleren.
Forøgelsen af fejlkriteriet er størst ved lave flows, og aftager til 0 ved 25% af Qp.

aloha Luftlommer er en kilde til mange fejlalarmer, som effektivt håndteres af ALOHA® der således bidrager til DanTaet systemernes fortræffelige pålidelighed. ALOHA® er patenteret.


Brugsvandssystemer

Aftapningsovervågning


En klassisk metode til detektering af læk i en brugsvandsinstallation er en aftapningsovervågning. Hertil benyttes et tælleværk, som akkumulerer registreret vandforbrug, der foregår ved et flow over en given bundgrænse (cutoff, C), og som nulstilles når flowet aftager til en værdi under bundgrænsen. Bundgrænsen markerer således påbegyndelse og afslutning af en aftapning. For enfamiliehuse vælges bundgrænsen typisk 15 l/h. Lækager, der giver anledning til udsivninger mindre end bundgrænsen vil skulle detekteres på anden vis.

PSALM®


Med PSALM® teknologien anvendes ikke et enkelt tælleværk for aftapning, men i stedet et større antal parallelle tælleværker, som hver især registrerer forbrug indenfor et snævert flowbånd, og som tilsammen dækker det fulde flowdomæne (spektrum). For hvert tælleværk gælder at det alene akkumulerer forbrug foretaget ved flow imellem dets flowgrænser, samt at tælleværket nulstilles når flowet falder til eller under dets nedre flowgrænse.
De enkelte tælleværker repræsenterer nu søjler i flowspektret.
psalm psalm
Aftapningsovervågningen er anvendelig netop i enfamiliehuse, hvor antallet af individuelle forbrugere er begrænset.
På uddannelsesinstitutioner og i beboelsesejendomme hvor antallet af individuelle forbrugere er højt kan der forekomme lange perioder med højt flow, og det vil være nødvendigt at hæve bundgrænsen, der definerer start og slut på aftapning for at kunne operere med en nogenlunde antagelig alarmgrænse, hvorved et større domæne af lækager overlades til andre (langsommmere) mekanismer at detektere.
Ovenfor ses hvorledes en klassisk aftapningsovervågning akkumulerer alt registreret vandforbrug over bundgrænsen, for endelig at overskride alarmgrænsen (A) til trods for at vandforbruget til den tid er aftagende.

Ved summation af samtlige tælleværker haves således en aftapningsmåling, der vokser ved konstant eller stigende flow, men som kan aftage ved faldende flow, og som derfor kan operere med en lavere alarmgrænse end den klassiske aftapningsovervågning - eller operere med færre fejlalarmer ved samme alarmgrænse.

Fordi PSALM® opererer med mange flowbånd (høj selektivitet) kan mekanismen også anvendes til at afbøde nogle af de ulemper, en læksikring hyppigt står overfor, såsom begrænset opløsning på flowmåleres impulsgivere, eller begrænset opdateringshyppighed for elektroniske flowmålere. PSALM® er patentanmeldt, anvendes af system KMP-V og indarbejdes successivt i DanTaets øvrige brugsvandsplatforme.

logo