VVS installation af systemerne KMP-F og UMS-F
Retningslinier for udførelse

Nærværende retninglinier skal lægges til grund ved kalkulation og udførelse af VVS installationen
for læksikringssystemer KMP-F og UMS-F.

Samme retninglinier danner grundlag for godkendelse af det udførte arbejde
i forbindelse med afleveringsforretninger.

Flowmålere skal anbringes vandret eller lodret i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger
KMP-F: De to flowmålere behøver ikke vende ens med mindre disse skal underkastes PDO
(permanent driftsovervågning) - spørg evt. forsyningen herom.
Såfremt afregningsmåler ikke indgår i læksikringssystemet kan læksikringssystemets målere vende vilkårligt.
Hvis en flowmåler anbringes vandret skal denne vende således elektronikhuset sidder
på siden af måleren +/- 45°
Korrekt flowretning i målere (pil) skal observeres
Korrekt placering af målere Frem/Retur skal observeres
KMP-F: Husk nipler for dykrør ved større målere (ved udgangsport).
Mindre målere (husstandsmålere) har temperaturfølerne indsat i målerhuset.
Der skal være lige indløb (5x målerens DN, ved PDO 10x målerens DN) til målernes indgangsport.
Evt. bøjninger, nipler og konusser skal altså sidde i denne afstand fra målerens indgangsport.
En evt. snavssamler samt læksikringssystemets afspærringsventil(F) skal sidde
efter fremsløbsmålerens udgangsport.
Mængdebegrænsere, reguleringsventiler o.lign., herunder trydifferensregulering,
samt læksikringssystemets afspærringsventil(R) og kontraventil skal sidde
efter returløbsmålerens udgangsport.
Bemærk hvor afregningsmåler indgår som en del af læksikringen skal ovenstående retningslinier iagttages også for denne. Såfremt afregningsmåler sidder i returløb skal afspærrings- og kontraventil derfor indbygges imellem denne og stophanen.
Der skal sikres elektrisk kobling mellem Frem- og Returløbsmålerne med mindre en varmeveksler
er installeret i målernes umiddelbare nærhed, jfr. f.eks. Teknisk Beskrivelse
Kamstrup Ultraflow 54, afsnit 'Regneværk med to målere' (dok. 5512-384DK/12.2009/Rev. E1).
Systemets afspærringsventiler skal anbringes ved målernes udgangsport
med aktuatorer pegende opad eller til siden, men ikke nedad.
Systemets kontraventil anbringes i returløbet som sidste komponent inden varmestikket.
Bemærk i dimension DN65 og opefter - ventilen er beregnet til indspænding imellem flanger,
og må ikke opspændes direkte imod afspærringsventil, da dette vil hindre dennes bevægelse.
Flowmålerhusene bør lades uisoleret a.h.t. temperaturen i målerens elektronik.
Korrekt placering af afspærringsventiler Frem/Retur (kode Orange/Lyseblå) skal observeres.