VVS installation af KMP-K og UMS-K
Retningslinier for udførelse

Nærværende retninglinier skal lægges til grund ved kalkulation og udførelse af VVS installationen
for læksikringssystemer KMP-K og UMS-K.

Samme retninglinier danner grundlag for godkendelse af det udførte arbejde
i forbindelse med afleveringsforretninger.

Flowmålere skal anbringes vandret eller lodret i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger
Flowmålerne skal som udgangspunkt vende ens - mekaniske målere skal altid vende ens.
Ultralydsmålere skal vende ens dersom de underkastes PDO.
Magnetisk induktive flowmålere behøver ikke vende ens, dog skal det påses
at måleelektroder stedse vil forblive i kontakt med mediet.
Hvis en Kamstrup flowmåler anbringes vandret skal denne vende således elektronikhuset sidder på siden af måleren +/- 45°
Korrekt flowretning i målere (pil) skal observeres
Korrekt placering af målere Frem/Retur skal observeres
Husk nipler for dykrør ved større målere (ved udgangsport).
Mindre Kamstrup målere har temperaturfølerne indsat i målerhuset.
Der skal være lige indløb (5x målerens DN, dog ved PDO 10x målerens DN) til målernes indgangsport.
Evt. bøjninger, nipler og konusser skal altså sidde i denne afstand fra målernes indgangsport.
En evt. snavssamler samt læksikringssystemets afspærringsventil (F) skal sidde
efter fremløbsmålerens udgangsport.
Mængdebegrænsere, reguleringsventiler o.lign., herunder trykdifferensregulering,
samt læksikringssystemets afspærringsventil (R) og kontraventil skal sidde
efter returløbsmålerens udgangsport.
Bemærk: hvor afregningsmåler benyttes af læksikringen gælder ovenstående også denne!
Der skal sikres elektrisk kobling mellem Frem- og Returløbsmålerne
med mindre en varmeveksler er installeret i målernes umiddelbare nærhed
jfr. Teknisk Beskrivelse Kamstrup Ultraflow 54, afsnit 'Regneværk med to målere'
(f.eks. dok. 5512-384DK/12.2009/Rev. E1).
Systemets afspærringsventiler skal anbringes ved målernes udgangsport
med aktuatorer pegende opad eller til siden, men ikke nedad.
Systemets kontraventil anbringes i returløbet som sidste komponent inden kølestikket.
Bemærk i dimension DN65 og opefter - ventilen er beregnet til indspænding imellem flanger,
og må ikke opspændes direkte imod afspærringsventil, da dette vil hindre dennes bevægelse.
Ved lave medietemperaturer bør flowmålerhusene isoleres for at forhindre kondensdannelse.
Korrekt placering af afspærringsventiler Frem/Retur (kode Orange/Lyseblå) skal observeres.