Brugsvandsinstallationer optimeret for læksikring

Worst case Det værst tænkelige scenarie for læksikring af en brugsvandsinstallation udgøres af et stort vandstik hvorfra et enkelt distributionsrør føres gennem bygningen, fra hvilket et utal af mindre grenrør breder sig til hver side.

En hovedsikring ved vandstikket vil ikke effektivt kunne sikre imod lækage i et enkelt grenrør, da den betragter det samlede vandforbrug for bygningen, hvor en lækage i en mindre sidegren kun vanskeligt (ineffektivt) eller slet ikke kan diskrimineres imod det øvrige forbrug.

Sikring af de enkelte grenrør vil oftest i praksis være for omkostningetungt.
Endelig lider denne topologi af den skavank at vandforsyningen til hele bygningen afspærres ved alarm fra hovedsikringen.

Optimering En bedre case vil være at føre flere knap så store distributionsrør gennem bygningen, fra hvert af hvilke der udgår mindre grenrør, og at indbygge læksikring ved hvert distributionsrør.

Hver læksikring betragter nu en delmængde af bygningens vandforbrug, og kan derfor med større sikkerhed diskriminere en lækage i en sidegren fra baggrundsforbruget.

Endelig afspærres kun vandforsyningen til en del af bygningen ved alarm.

Jo flere distributionsrør forbruget fordeles over, desto mere effektiv og mindre disruptiv vil læksikringen blive.

Om ønsket kan fordelerrøret til distibutionsrørene overvåges, enten ved flowmåling, eller med væskefølere, således lækage fra fordelerrøret også meldes.

Varmt vand Såfremt varmt vand produceres centralt bør dette fordeles og cirkuleres i samme topologi som det kolde brugsvand. Derved kan der etableres læksikring med skoldningssikring i hvert af distributionsrørene.

Dersom varmtvandsproduktionen foregår decentralt for hvert KV distributionsrør er yderligere sikring ikke påkrævet.

Hvis derimod ét KV distributionsrør føder VV produktionen for flere sektioner må der tages skridt til at alarmer fra KV sikringerne i de øvrige sektioner kan afspærre VV produktionen for at opnå skoldningssikring.

Boligblokke Mange beboelsesejendomme er udført med central VV produktion således KV, VV og cirkulation fordeles fra kælder gennem flere opgangsskakte til overliggende etager.

DanTaet markedsfører en læksikring specielt til anvendelse i bunden af sådanne skakte.