Læksikring af blandesløjfer

I større varmeanlæg kan det være ønskeligt at læksikre installationen sektionsvis. Modsat anvendelsen af en hovedsikring opnås herved at varmeforsyningen ved lækalarm kun afbrydes i den berørte sektion, hvorimod driften fortsætter i de øvrige sektioner. Herved minimeres komfortgener, og bygningens drift kan for det meste opretholdes. Endvidere vil der ved sikring af de enkelte sektioner opnås en større følsomhed.
En nærliggende sektionering vil være på blandesløjfeniveau; eventuelt kan det vælges at sikre et antal blandesløjfer under ét.

sikring af blandesløjfer

På diagrammet er:
I: Flowmåler Fremløb
II: Flowmåler Returløb
III: Afspærringsventil Fremløb
IV: Afspærringsventil Returløb
V: Kontraventil Returløb
VI og VII: Kontrolboks(e)

Diagrammet viser sikring af ventilationsvarmeflader, men princippet er det samme for radiator- og gulvvarmekredse. Dog er det i forbindelse med ventilationsvarmeflader påkrævet at fremføre en udetemperaturstatus (t<+5°C) til læksikringen. Dette kan gøres af udeføler varenr. 9260034 eller fra CTS.

Det bemærkes at samtlige læksikringens komponenter anbringes nedenfor (udenfor) sløjfens shunt (kontraventil), således læksikringen ikke måler på det i sløjfen cirkulerende vand, men alene på, hvad der lukkes ind i hhv. forlader sløjfen.

Komponenternes rækkefølge er tilrettelagt således at elementer, der forårsager turbulent flow er anbragt ved flowmålernes udgangsport. Specielt ses for returmåleren at sløjfens reguleringsventil ligger 'sidst' i kæden. Herved opnås at det eneste indbygningskrav der skal tilgodeses er kravet om 5xDN lige rørføring ved flowmålernes indgangsport.

To familier af læksikringsanlæg kan komme på tale til dette formål:

KMP-F benyttes hvor der ønskes mulighed for energiudlæsning fra blandesløjfen.
Dette system indeholder en Kamstrup energimåler hvori forskellige datainterfaces kan indbygges.

UMS-F benyttes hvor der udelukkende ønskes læksikring uden energiberegning.

De to systemer har i øvrigt identisk performance.