Ventilationsvarmeflader og læksikring

I ventilationsvarmeflader (VVF), der ikke benytter frostvæske beror frostsikring på tilstedeværelsen af varmeforsyning. Såfremt denne svigter kan VVF blive beskadiget i koldt vejr.

Med DanTaet fjernvarme læksikringer KMP-F og UMS-F kan der lægges nogle strategier for systemernes virkemåde, der i vidt omfang tilgodeser VVF.

Læksikringerne besidder en styreindgang beregnet for tilslutning til et termorelæ, der slutter når udetemperaturen falder under +5°C. Denne styreindgang benyttes til at forhindre/afbryde afviklingen af systemets daglige OptiTight® sivningskontrol. Herved undgås at sivningskontrollen - som foretages under asymmetrisk afspærring - påfører VVF skade.

Læksikringens normale alarmrespons - som anvendes ved rene radiator- og gulvvarme­installationer - er omgående at melde alarm og afspærre installationen ved såvel lækage som sivning.

I installationer med VVF kan alarmresponsen differentieres, således der ved sivning meldes alarm, medens afspærring for sivning forsinkes indtil næste sivningskontrol. Dersom sivningsalarmen til den tid henstår ukvitteret foretages afspærring.

Med denne strategi afspærres øjeblikkeligt for større lækager, der kan anrette betragtelige skader på bygningen, medens der ved mindre udsivning gives varsel om forestående afspærring, og en frist på typisk 24 timer forinden afspærring foretages.

Endvidere er det muligt - såfremt bygningens indehaver begærer dette, og hans forsikringsselskab er indforstået hermed - at lade ovennævnte styreindgang tvangsåbne afspærringsventilerne. Denne foranstaltning kan iværksættes såfremt det skønnes at frostsprængning af ventilationsvarmeflader bliver dyrere end vandskade på bygningen.

Læksikringernes alarmrelæ signalerer til enhver tid alarmstatus. Læksikringernes signalrelæ kan bringes til at signalere afspærringsventilernes status med en kort forsinkelse. Dersom disse relæer forbindes til hver sin indgang på en SMS-sender vil man på en modtagertelefon få besked når såvel alarmstatus som sikringsstatus ændres, og kan derfor afgøre med hvilken hast der skal reageres.