Fjernovervågning

WM

WM

Anvendelse:
Alle arter ejendomme med WLP-1 brugsvandssikring.

Bestanddele:
  • Programmel type WM

Forbindelsesoptioner

  • Direkte RS232 forkabling
  • Mobiltelefon med GSM modem
  • MOXA seriel link over Ethernet

Funktioner:


Opbygning
WM er et PC program til manuel overvågning af brugsvandsinstallationen i ejendomme udrustet med WLP-1 sikrings- eller overvågningssystem.
WM programmet indeholder en menubjælke, et smalt navigationsfelt i venstre side og et bredt præsentationsfelt i højre side.

Forbindelse
En telefonbog i navigationsfeltet indeholder listen over opkaldsmuligheder. Opkald foretages ved tryk på en knap efter valg af ejendom. Mens forbindelse oprettes vises aktuel aktivitet. Når forbindelse er etableret præsenteres symboler for tilgængelige apparater.
I navigationsfeltet vises de samme apparater, og herfra kan for WLP-1 systemerne åbnes en menu i hvilken indholdet af præsentationsfeltet kan vælges. Når en bestemt visning er valgt indhenter WM aktuelle data for denne; disse præsenteres efterhånden som de hentes.

Vandforbrug
Når visning af forbrugsdata er valgt henter og gemmer WM forbrugsdata fra system WLP-1, som opretholder en 14 dages databuffer for hver målekanal. WM kan præsentere disse grafisk eller numerisk, med tidsopløsning 5 min, 1 time, 1 døgn, 1 måned eller 1 år.
Ved passende hyppighed og varighed af opkald kan WM således vedligeholde en komplet forbrugsdatabase på PCens harddisk. WM indhenter nyeste data først, og arbejder sig bagud i tiden.

Grafik
Den grafiske visning af vandforbruget er et histogram med lineær tidsakse og logaritmisk ordinatakse. Hver søjle i histogrammet tilsvarer en måletid (opløsning) som er valgbar ved tryk på en knap; søjlens højde angiver forbruget i det valgte tidsinterval. Med musen kan zoomes ind på et udsnit af grafen og scrolles frem/tilbage i tid indenfor de indhentede data.
Denne visning gør det let at identificere såvel sædvanlige forbrugsmønstre som afvigelser herfra. Den logaritmiske præsentation fremhæver vandspild i form af uophørligt baggrundsforbrug.
WM muliggør således hurtig visuel identifikation af f.eks. løbende cisterner i vandinstallationen.

Numerisk
Numerisk Visning angiver tidsstempel for hver måling samt forbrug (liter) i intervallet. Som ved grafisk visning kan intervallets længde vælges 5 min, 1 time, 1 døgn, 1 måned eller 1 år. Visningen benyttes til nøjagtig aflæsning af forbrug, og for eksport af data.


 

Status
Statusbilledet viser alarmstatus, øjebliksværdier af flow og aftapning samt total- og subtotaltællerstand samt aflæsningsdato.

Værdier og Grænser
Værdier og Grænser viser aktuelle måleværdier samt tilhørende alarmgrænser for de forskellige monitorer i WLP-1.

Ventil, Følere og Genstart
Ventil, Følere og Genstart viser ventilstilling og status for tilsluttede væskefølere. Endvidere findes en knap til genstart af systemet efter alarm.

Tabular Data
Tabular Data indeholder en tabelopstilling af systemidentifikation, måle- og greænseværdier for bekvem dokumentation.

Konfiguration
Konfiguration oplister systemidentifikation, monitor- og netværkskonfiguration.

Menubjælke
Menubjælken indeholder seks knapper:
 
Afslut Program
Ved tryk på denne tast vil programmet afsluttes, medmindre der er etableret forbindelse til en ejendom.
Forbind/Afbryd
Ved tryk på denne tast etableres forbindelse til det anlæg, over hvilken markøren i telefonbogen er placeret, eller en oprettet forbindelse afbrydes.
Udskriv Rapport
Ved tryk på denne tast udskrives den aktuelle visning til en printer.
Udskriv Skærmdump
Ved tryk på denne tast udskrives det aktuelle skærmbillede til en printer.
Kopier til Udklipsholder
Ved tryk på denne tast kopieres det aktuelle skærmbillede til Udklipsholder.
Gem Data til Fil
Ved tryk på denne tast kan numeriske data gemmes til en diskfil. Der kan vælges mellem Tekst, Excel, HTML, XML og PDF formater.


 

Systemkrav:


PC med Bluetooth og styresystem Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7

Download WM datablad i pdf-format

spacer