Hyppigt stillede spørgsmål til KMP-F

Q: Jeg skal sikre et varmeanlæg med installeret effekt 716kW.
Hvilken størrelse læksikringssystem skal jeg benytte?
A: En tabel over de forskellige systemers maksimale effekt findes her. Af tabellen ses at såfremt varmeanlægget kan opnå en afkøling på 40°C kan dette netop sikres med KMP-F25-M2. Ved mindre afkølinger, ned til ΔT=25°C benyttes KMP-F40-M2; herunder og ned til ΔT=15°C benyttes KMP-F60-M2.
Q: Afregningsmåleren er fra Kamstrup. Kan den bruges?
A: Nogle fjernvarmeværker tillader anvendelse af afregningsmåleren, men det er ikke givet at den derfor er egnet til formålet. Hvis værket har udlagt måleren meget snævert i forhold til varmeforbruget kan den være uegnet til at indgå i en læksikring. Endelig skal regneværket være en MULTICAL®601, 602 eller 801, og det skal have en ledig indbygningsplads (601, 602) eller en ledig KMP-tilslutning (801). Endvidere skal flowmåleren være en ULTRAFLOW®54. Dersom varmemåleren er af den ældre type MULTICAL®66 kan den benyttes hvis varmeværket vil udskifte regneværkstoppen til en MULTICAL®602. Hvis afregningsmåleren er en kompaktmåler (MULTICAL®402 eller 403 kan denne under ingen omstændigheder anvendes.
Q: Kan der udlæses forbrugsdata fra Kamstrup regneværket i system KMP-F?
A: Såfremt regneværket ikke er afregningsmåler vil der være en ledig plads til indbygning af f.eks. et M-bus eller LON modul, hvorfra energimåleren kan aflæses. DanTaet installerer normalt et KMP bundmodul for dataudlæsning til DanTaet læksikringen og efterlader modulpladsen i regneværkstoppen ubenyttet.
Dersom det ønskede interface kun findes som bundmodul kan DanTaet datasnittet flyttes til regneværkstoppen, idet KMP interfacet også findes som topmodul.
Er der behov for indbygningsplads til flere moduler bestilles system KMP-FExx-M2, som leveres med MULTICAL®801.
Q: Hvad så hvis der er tale om en afregningsmåler?
A: Såfremt regneværket er afregningsmåler er dette sandsyligvis udrustet med en fjernaflæsningsmulighed i form af et bundmodul, og DanTaet vil da benytte pladsen i regneværkstoppen til KMP interface. Hvis regneværket er en MULTICAL®601 eller MULTICAL®602 vil der derfor ikke kunne indbygges yderligere moduler.
I nogle tilfælde kan varmeforsyningen formås til at udskifte regneværket til MULTICAL®801, evt. mod en merpris for kunden, hvorved der tilvejebringes yderligere modulplads, dels fordi regneværksbunden er mere rummelig, dels fordi det KMP interface, DanTaet benytter, er fast indbygget i MULTICAL®801.
Q: Afregningsmåleren har een flowdel tilsluttet. Hvilken læksikring skal bruges?
A: Det kommer an på om varmemåleren er udlagt snævert i forhold til forbruget. DanTaet skal derfor have oplyst ejendommens årlige varmeforbrug (MWh) og varmemålerens størrelse samt hvilken type flowdel, der forefindes på stedet (send os nærbilleder af regneværksfronten og af flowdelens typeskilt).
Hvis varmeværket ikke tillader anvendles af varmemåleren i læksikringsøjemed, eller hvis varmemåleren er udlagt snævert (afgøres af DanTaet), eller hvis målerens flowdel er af type ULTRAFLOW®65S foreskrives hovedtype KMP-Fxx-M2.
I modsat fald foreskrives hovedtype KMP-Fxx-M1.
Q: Afregningmåleren har to flowdele tilsluttet. Hvilken læksikring skal bruges?
A: Hovedtype KMP-Fxx-M0. Der kan med fordel vælges et anlæg, hvis ventiler svarer til rørdimensionen - der er ofte niplet så langt ned omkring varmemåleren at ventiler i denne dimension vil give for højt trykfald. Hvis f.eks. rørføringen er 2" vælges system KMP-F15-M0 uagtet at varmemåleren blot er f.eks. 1" / Qp 6 m3/h.
Dette valg har ingen indflydelse på læksikringens følsomhed; denne bestemmes grundlæggende af det tilsluttede regneværk og dettes flowmålere.
I tabellen på KMP-F databladets bagside findes den ønskede ventildimension, og systemstørrelsen (tallet efter bogstav F) kan aflæses i venstre kolonne. Hvis afregningsmåleren er MULTICAL®601 eller MULTICAL®602 skal det kontrolleres at der er en ledig modulplads i regneværket til det fornødne KMP interface.
Q: Skal der tages andre hensyn til varmeinstallationen?
A: Såfremt varmeinstallationen indeholder ventilationsvarmeflader med udeluftindtag skal der træffes foranstaltning til at forhindre læksikringssystemet i at udføre daglig OptiTight® tæthedskontrol når udetemperaturen er under +5°C. Dette gøres ved sammen med læksikringssystemet at bestille en udeføler (9260034), eller ved at tilvejebringe et digitalt styresignal fra CTS eller ECL som skifter ved +5°C udetemperatur, og som forbindes til styreindgang J10 på KMP-F.
Q: Skal der tages nogle hensyn ved installation af læksikringen?
A: Ja - da læksikringssystemet sammenligner flowdata fra to målere er det uhyre vigtigt at disse installeres således de begge måler korrekt og uforstyrret, dvs. man skal undgå turbulensdannelse foran målernes indgangsport. DanTaet har udarbejdet et sæt retningslinier for VVS-installation af KMP-F læksikringer. Disse skal følges for at opnå et tilfredsstillende resultat.
Endelig er det særdeles vigtigt at varmeinstallationen udluftes grundigt efter tilendebragt VVS-montage.