Brugsvand Læksikring System KMP-V-S

system KMP-V-S

Anvendelse:

Sikring af brugsvandsinstallation
med koldt og cirkulerende varmt vand
Bestanddele:
  • Koldt- og Varmtvand Fremløb målere
  • Ventiler Koldt- og Varmtvand Fremløb
  • Varmtvand Cirkulation måler
  • Ventil Varmtvand Cirkulation
  • Kontrolboks med 12 mdrs
    opkobling til AERS®

Konfiguration

System KMP-V-S anvendes til sikring af brugsvandsforsyning med varmtvandscirkulation, f.eks. hvor en skakts stigrør grener af fra hovedforsyningen. Systemet overvåger flowet i koldtvandsledning (KV), varmtvand fremløbs- (VF) og varmtvand cirkulations­ledningerne (VC), og udregner totalt forbrug som KV + VF - VC ud fra de respektive måledata.

Ill.: System KMP-V-S50/50/25-V3

 

Overvågningsfunktioner

Max.Alarm:
Afgives når voluminet af en sammenhængende aftapning af koldt og/eller varmt vand overstiger en forvalgt grænse. En aftapning anses som sammenhængende sålænge dens indikerede flow overstiger den valgte cutoff indstilling, eller sålænge det indikerede flow ikke aftager (PSALM).

Sivningsalarm:
Afgives når flowet i koldtvands- eller varmtvandsgrenen i et testinterval (normalt 1 døgn) ikke er faldet under en forvalgt grænse.

Systemfejl:
Systemfejl gives når en afspærringsventil ikke lukker tæt, når en intern forsyningsspænding svigter, og når der i længere tid ikke registreres flow udenfor ferieperioder eller i højforbrugsfase. Systemfejl giver ikke anledning til afspærring.

Driftmåder
Der overvåges med forskellig følsomhed for høj- og lavforbrugsfase. Omskiftning imellem faserne kan foregå manuelt (ferietast) eller automatisk via signal fra AIA.
Efter aktivering af 'Fri Aftapning' kan den gældende aftapningsgrænse overskrides uden alarmgivning; tilstanden annulleres automatisk efter udløb af en forvalgt tid, eller derforinden ved gentaget aktivering af tasten.

Indkøring
KMP-V-S kan foretage en automatisk indkøring over en 14 dages periode. I indkøringsperioden lagrer KMP-V-S flowdata uden at udføre overvågning. Efter periodens udløb beregner KMP-V-S overvågningsparametre tilsvarende det observerede forbrug. Afhængig af indstillingen af de interne jumpere vil en eller flere af disse overvågningsparametre automatisk træde i kraft når indkøringen ophører.

Alarmfunktioner

Ved lækfejl vil KMP-V-S afspærre installationen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Systemfejl meldes via alarmrelæ samt syligt og hørbart hvis muligt. Ventilfejl meldes synligt. I lavforbrugsfasen kan lækalarmgivning via alarmrelæ forsinkes indtil fasens afslutning.

Ventilfunktioner

Med KMP-V-S kan en række ventilfunktioner tilvejebringes i afhængighed af signaler fra eksterne kilder, såsom AIA og ABA, lågekontakter i brandskabe eller ventilkontakter ved frithængende slangevinder. Endvidere kan KMP-V-S leveres med afspærringsventil af spring-return typen. KMP-V-S står således rustet til at imødekomme særlige myndighedskrav.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer
Status-, data- og alarmindikatorer, lydgiver.
Tast for lyd- og alarmafstilling, manuel ventilstyring, Fri Aftapning og Ferieforvalg.
To digitale styreindgange, tre digitale udgange og fail-safe alarm/signal relæer med potentialfri skiftekontakt.

Max.Alarm:
Aftapning stilbar
10-20-50-100-200-500-1000-2000 liter.
Cutoff stilbar
10-20-50-100-200-500-1000-2000 l/h (std)
eller 0-14% af q3 (PSALM).

Sivningsalarm:
Ro-periode stilbar
10-20-50-100-200-500-1000-2000 sek.
Ro-niveau stilbar
0-10-20-50-100-200-500-1000 l/h

Ventiltæthedskontrol:
Afvikling 1x/døgn med fuld skoldningssikring.

Nettilslutning:
230V 50Hz L-N-PE gennem nøgleafbryder.
Effektforbrug max 20 VA.

Optioner

Væskefølertilslutning
System KMP-V-S kan via interface ILS-C tilkobles indtil to væskefølere type LS-X, således følsomme områder kan punktsikres med valgfri afspærring.

SMS-alarm
Ved opkobling til AERS® kan system KMP-V-S sende SMS til mobiltelefon(er) ved alarm.
side 2

Download system KMP-V-S datablad i pdf-format

spacer