Hvad er læksikring

Læksikring er en anordning, der uophørligt overvåger mediestrømmen i en rørinstallation og som gør indgreb i form af afspærring, alarmgivning og evt. fjernmelding ved abnorme gennemstrømningsforhold, der kan skyldes utæthed i form af sivning, lækage eller rørbrud.

 
Hvad er lækage

Lækage er uønsket udslip af medium fra en rørinstallation. Lækage kan forekomme på steder, hvor udslippet alene giver anledning til ressourcespild - f.eks. i kummer, cisterner eller vådrum - men også mindre heldigt på steder, hvor udslippet kan volde skade på bygning, installationer og inventar. Lækage kan udvikles pludseligt (ved uheld eller i forbindelse med forkert udført installation) eller gradvis (ved tæring eller manglende vedligeholdelse). Specielt kan lækage forårsage stor skade hvor den forekommer på et utilgængeligt eller sjældent befærdet sted, og derfor først opdages i form af en egentlig vandskade.

Pludseligt opståede lækager har i reglen en størrelse der muliggør en hurtig erkendelse heraf. Uden læksikring fordrer erkendelsen dog menneskelig tilstedeværelse. Følgerne af at en radiator brister mens familien er bortrejst på vinterferie trodser beskrivelse og skal opleves.

Gradvist opståede lækager erkendes normalt sent i forløbet, ofte gennem observation af en skadevirkning snarere end af selve udslippet. Dette gælder særligt i forbindelse med skjulte rørinstallationer.

 
Hvorfor læksikring

Læksikring af vand- og varmeinstallationer beskytter ejendom, installationer og inventar imod oversvømmelse og vandskade, og mindsker endvidere vandspild og energitab ved fejl i installationen.

Læksikring af industrielle rørinstallationer med andre medier tjener altid til begrænsning af udslippet og dettes skadevirkninger.

 
Hvornår læksikring

Læksikring af vand- og varmeinstallationer kan med fordel anvendes når den vandmængde, der potentielt kan undslippe ved et rørbrud er anselig i forhold til den vandmængde, der med rimelighed kan absorberes af ejendommen, eller i forhold til den mængde, der kan forvolde ødelæggende vandskade på installationer og inventar. I praksis er læksikring derfor sjældent nyttig i mindre centralvarmeinstallationer, men derimod næsten altid i forbindelse med direkte tilsluttede fjernvarmeinstallationer, brugsvands- og kølevandsinstalationer.

Læksikring af industrielle installationer er ofte en afgørende sikkerhedsfaktor og en forudsætning for virksomhedens fornødne tilladelser og godkendelser.

Læksikring kan ikke anvendes, hvor en ubetinget afbrydelse af mediestrømmen ved formodet utæthed er uacceptabel, og hvor en beslutning herom skal træffes af en ansvarlig person. I sådanne tilfælde anvendes alene lækovervågning, som altså blot afgiver alarm og evt. fjernmelding til en vagthavende.

 
Skader og risiko

Anvendelse af læksikringssystemer i forbindelse med vand- og varmeinstallationer mindsker omfanget af vandskader som følge af lækage, og dermed i det hele taget risikoen for større vandskader. De fleste forsikringsselskaber erkender denne sammenhæng og mener, læksikring indvirker gunstigt på en risikovurdering. Som følge heraf yder førende forsikringsselskaber præmierabat hvor der anvendes læksikring.

 
DanTaet læksikring

I læksikringsanlæg er pålidelighed af afgørende betydning, både for systemets funktionalitet og for brugerens komfort. For at opnå højest mulig pålidelighed anvender DanTaet læksikring impulsgivende flowmålere til registrering af mediestrøm, og motorventiler til afspærring af mediestrømmen ved alarm. Udover at afspærre installationen ved lækage giver DanTaet læksikringssystemer endvidere synlig og hørbar alarm ved centralen, og gennem en potentialfri alarmudgang i denne. Alle nye DanTaet læksikringssystemer kan udvides med et antal væskefølere til supplerende punktsikring imod vandansamling.

 
Bolig

DanTaet læksikringssystemer til boligen er i kompakt udførelse af hensyn til de trange pladsforhold der ofte hersker ved indbygning i boliginstallationer. En særlig kompakt udførelse (Combi) kombinerer elektronikken til brugsvands- og fjernvarmesikringerne i een central.

 
Bolig/brugsvand

DanTaet system BB til sikring af boligens brugsvandsinstallation anvender en vingehjuls flowmåler med lavt startmoment, hvorved systemet kan detektere sivninger i f.eks. toilet og haner. Vandspild fra utætte tappesteder kan med dagens priser og afgifter mærkes på vandregningen.

 
Bolig/fjernvarme

DanTaet fjernvarmesikring til boligen udgøres af seks varianter: to målertyper, den ene heraf i to systemstørrelser i kombination med OptiTight systemvariant som udfører tæthedskontrol af installation og ventiler ved asymmetrisk afspærring. Med de to systemstørrelser sikres almindelige privatboliger med varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer.

 
Bolig/combi

Kombinationsanlæggene kombinerer i een central brugsvandssikringen med de seks varianter af fjernvarmesikringen.

 
Landbrug

Læksikring i landbruget handler ikke så meget om risikoen for skade på inventar og installationer, men derimod om at sikre dyrevelfærden ved at mindske risikoen for og varigheden af oversprøjtning ved defekte drikkenipler, og om at sikre imod overproduktion af gylle med deraf følgende gennemvædet dybstrøelse eller høj gyllestand i kanaler og øget risiko for f.eks. salmonellainfektioner.

DanTaet læksikringssystemer til landbrugssektoren kendetegnes ved en høj fleksibilitet med hensyn til indstilling og funktionalitet via menusystem på centralen, anvendelsen af robuste målertyper med elektroniske impulsgivere samt en højere kapslingsklasse for centralen og to forskellige udførelser af afspærringsventilen i kombination med fire systemstørrelser.

 
Landbrug/brugsvand/SB

System Stald (SB) anvender flere sæt overvågningsparametre der giver forskellige følsomheder, og kan således overvåge også medens der vådfodres. Systemerne kan efter forudgående indstilling af timere og konfiguration af styreindgange ved automatisk indkøring tilpasses forbrugsmønstret i den aktuelle stald. DanTaet yder assistance til idriftsættelse og første indkøring af disse systemer.

 
Erhverv

I erhvervssektoren mødes de største krav til fleksibilitet, pålidelighed, historik og systemintegration. DanTaet læksikringssystemer til erhverv kendetegnes ved at kunne anvende mange typer flowmålere og ventiler, ved mange forbindelses-, udvidelses-, konfigurations- og indstillingsmuligheder. Fuldt tekstbaseret menusystem med adgangskontrol og brugerhierarki i tre sproglag. DanTaet yder assistance til idriftsættelse og første indkøring af erhvervssystemer.

 
Erhverv/brugsvand

System WLP-1 sikrer uafhængigt indtil fire separate brugsvandsgrene. Standardanlæg fra Qn2½ til Qn90 (3/4"-DN100). Tilslutning af op til otte væskefølere LS-X. Specialudførelser efter aftale. Indkøringsfunktion til hjælp for indstilling af alarmgrænser. Fjernovervågning med system WM
System KMP-V sikrer enstrengede brugsvandsinstallationer, Qn1,6-Qn40 (½"-DN80)
System BA sikrer skakter/opgange med stigrør for koldt og cirkulerende varmt brugsvand. Standardanlæg fra Qn2,5 til Qn 15.

 
Erhverv/fjernvarme

System KMP-F sikrer fjernvarmeinstallationer.
Benyttes hvor forsyningen tillader eksisterende Kamstrup varmemåler at indgå i læksikringen, eller hvor læksikringens regneværk skal levere data til energiregistrering el.lign. Standardanlæg fra Qp0.6 til Qp150 (½"-DN150). Optioner for væskefølere, udeføler og SMS alarm.
System UMS-F sikrer fjernvarmeinstallationer.
Benyttes hvor udlæsning af forbrugsdata fra læksikringen ikke er påkrævet.
Systemer UMS-F..-MK2 er i henseende til læksikring identiske med systemer KMP-F.
Standardanlæg fra Qp0.6 til Qp150 (½"-DN150). Optioner for væskefølere, udeføler og SMS alarm.

 
Erhverv/kølevand

System KMP-K sikrer en lukket sløjfe i kølevandsinstallationen. Udførelser for forskellige kølemedier. Størrelser fra Qn1,5 til Qn1000 (½"-DN300). Option for tilslutning af en eller to væskefølere. Specialudførelser efter aftale.

 
Erhverv/væskeføler

System L-PS-X og system SLSI overvåger udvalgte lokationer for vandansamling. System L-PS-X betjener indtil otte væskefølere LS-X og har potentialfri fail-safe alarmudgang samt 'mand tilstede' hjælpealarmudgang. Option for tilslutning af ventilstyreboks. SLSI er et enkelt stand-alone system med rige anvendelsesmuligheder, f.eks. som skybrudsalarm.

 
Industri

I industrien mødes de største krav til sikkerhed. DanTaet læksikringssystemer til industri kendetegnes ved en nøje tilpasning til de aktuelle driftbetingelser, krav og ønsker, og er derfor altid projekteret i tæt samarbejde med kunden.

 
Industri/maskinkølevand

System ICW-3 sikrer en vandkølet industrimaskine imod slangebrud og koblingssvigt, således ubemandet drift kan iværksættes uden risiko for oversvømmelse.

 
Industri/procesvand

System Safety sikrer lavtemperatur formkredse på en sprøjtestøbemaskine imod slangebrud og koblingssvigt. Ultrakort reaktionstid og høj følsomhed samt tvungen trykudligning ved lækage betyder et minimalt udslip på brudstedet, og sikrer derfor imod skoldning af operatører.

 
Industri/petro

DanTaet systemerne kan leveres med egensikre målere/impulsgivere til anvendelse i EEx-zone. Sikringssystemer til såvel åbne som lukkede rørsystemer samt hybrider kan leveres.

 
Industri/væskeføler

System L-PS-X overvåger udvalgte lokationer for vandansamling. L-PS-X betjener indtil otte væskefølere LS-X og har potentialfri fail-safe alarmudgang samt 'mand tilstede' hjælpealarmudgang. Option for ventilstyring.